Vrouwelijke leden van het geslacht van de Stadt.

             De houthandel speelde een voorname rol.


[Bron: Dagblad voor de Zaanstreek "De Typhoon" van Vrijdag 30 November 1951; artikel naar aanleiding van het verschijnen van het boek "Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht".]

     Het mag welhaast vanzelfsprekend worden genoemd, dat de vrouwelijke leden uit het geslacht Van de Stadt in de echt traden met bekende fabrikanten, onder wie vele houthandelaren. Zo bijv. Neeltje van de Stadt [2d4, 2/1/1828 - 10/9/1894, p.189], die 25 Juli 1849 trouwde met Cornelis Corver van Wessem. Voor zijn tijd deed deze grote houtzaken. Hij was zeer welgesteld. Dit bleek bij zijn 40-jarig huwelijk in 1889, toen hij een stuk grond schonk aan de gemeente Zaandam en er een park liet aanleggen, thans bekend onder de naam „Volkspark". Het gebouw van de Kamer van Koophandel was eertijds zijn villa met een ruime voor- en achtertuin. Zijn houtzaken dreef hij onder de firmanaam „Wed. Cornelis Corver en Zoon", een oude zaak, die omstreeks 1700 was gevestigd. De vele houtzaagmolens, die hem toebehoorden, verbrandden, werden gesloopt of verkocht. Onder andere wordt vermeld „De Nieuwe'' of „De Jonge Jager”, die rond 1898 is gekocht en werd gesloopt voor de firma J. Dekker Jz. (de latere N.V. Dekker's Houthandel). De terreinen dienden daarna als hout- opslagplaats. Deze Corn. Corver van Wessem was tevens eigenaar van de stoom houtzagerij „De Kruiskerk”, voordien eigendom van Huybert van de Stadt Jr. Dit bedrijf was in het Westzijderveld gelegen achter de molen „De Liefde" en werd door hem geliquideerd bij gebrek aan een opvolger.

     Anna van de Stadt [24d3, 6/7/1859 - 4/5/1940, p.226] huwde 29 Juni 1881 met Cornelis Mats, ook een houthandelaar. Zijn zaak was genaamd „De Wed. J. Mats". Deze werkte o.a. met de molens „De Groene Jager" te Westzaan, „Het Witte Schaap" en „De Vergulde Star". Deze belangrijke houtzaak werd na zijn overlijden geliquideerd door zijn weduwe wegens het ontbreken van opvolgers.

     In het tijdvak 1825 tot 1850 exploiteerde Cornelis van de Stadt vele houtzaagmolens, waardoor deze firma als een der grootste houtzagerijen in de Zaanstreek te boek stond. Aangenomen kan dan ook worden, dat zijn zaken die van de firma Engel van de Stadt en Zoonen overvleugelden. Helaas vielen zijn bezittingen na zijn dood in 1857 in vijf kleinere zaken uiteen, waarvan alleen die der firma Huybert van de Stadt behouden bleef. Deze firma was de latere eigenares van de bekende houtzagerij „De Morgenster", die na een bloeiperiode in 1915 werd stopgezet.

     Wat de houthandel tenslotte betreft noemen wij ook nog Helena van de Stadt [36d4, 15/2/1853 - 23/11/1928, p.185], die in 1875 huwde met Johannes Simonsz, wiens grootvader Johannes Simonsz als grondvester wordt beschouwd van de tegenwoordige N.V. Houthandel v.h. H. Simonsz en Zoon.
Guurtje van de Stadt
     Nog enkele bekende namen kunnen aanspraak op vermelding doen gelden. E. G. Duyvis Tz., oliefabrikant te Koog aan de Zaan en overleden in 1937, was in de echt verbonden met Guurtje van de Stadt [21d2, 20/10/1854 - 5/1/1936, p.197, die op 17-jarige leeftijd werd geschilderd door Claude Monet; klik hier voor meer details].

     Johan Eduard Verkade, ook bekend op grond van zijn voortreffelijke
werk voor de Kamer van Koophandel, heeft als echtgenote Anna Margaretha
van de Stadt
[332d1, 22/10/1875 - 11/6/1969, p.267].

     Tenslotte Elisabeth van de Stadt [363d2, 27/7/1888 - 10/7/1924, p.293],
die in 1924 kwam te overlijden en getrouwd was met C. A. Pauw, wiens zoon
Willem sedert 1947 algemeen procuratiehouder is van de N.V. Houthandel
voorheen William Pont.

     Voorwaar een respectabele staat van namen met een al even voortreffelijke staat van dienst.

     [Hier voegen we nog aan toe Maria Johanna (Miep) van de Stadt [213.1d1, 23/12/1913 - 25/1/1986, p.203], die getrouwd was met Simon de Wit (1912-1976). Zij was een bekend wedstrijdzeilster en sportliefhebster, die ook veel voor de padvinderij heeft gedaan. Ook voor ander maatschappelijk werk gaf ze dikwijls haar steun.]


|| Terug naar andere verhalen. ||

Deze tekst werd toegevoegd op 11 juli 2009.