<      Peter Adriaan van de Stadt, [121.3] (9/3/1876 - 20/3/1940)

         [Bronnen: Website jiten.nl en Haagsche Courant, augustus 1905 (gevonden door Richard van de Stadt op delpher.nl) en
        „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht”, 1951, p165.]
     Van 1895 tot April 1907 was hij in Ned. Indië in Gouvernementsdient, waarna hij generaal-agent bij de Billiton Mij. werd. [Banka en Billiton zijn eilanden voor de kust van Sumatra, waar veel Tin werd/wordt gevonden.] Na een studietijd van 3 jaar kwam hij in 1918 weer in Gouvernementsdienst als adviseur voor Japansche Zaken. Als zodanig had hij de in de Japanse taal verschijnende publicaties op allerlei gebied te lezen en daaruit voor de burgerlijke en militaire autoriteiten uittreksels of volledige vertalingen in het Nederlands te maken. Zijn werk werd in die kringen zeer op prijs gesteld.
     Het hierbij afgedrukte nieuws komt uit de Haagsche Courant van Donderdag 24 Augustus 1905. Haagsche Courant, donderdag 24 Aug 1905.

*** Indisch nieuws

K o e l i e – w e r v i n g   v o o r   B a n k a

     De correspondent der „N. Ct.” te Batavia seinde gister:
     „De zending van de heer van de Stadt naar China, tot aanwerving van koelies voor Banka, is totaal mislukt.” De heer van de Stadt, hier bedoeld, is, zegt het blad, de ambtenaar voor Chineesche zaken P. A. van de Stadt.
     Ten gevolge van een conferentie, in April door den Gouverneur-generaaal met den resident van Banka en den heer van de Stadt gehouden, werd aan laatstgenoemde opgedragen, zich naar Dak Hoi, in Zuid-China, te begeven, om daar persoonlijk de koeliewerving te leiden en de praatjes, daar over Banka uitgestrooid, welke de werving zoozeer benadeelden, teniet te doen.
     Het is hem kennelijk niet mogen gelukken, den invloed van den slechten naam, die de exploitatie van onze tinmijnen aankleeft, te overwinnen, - wat zeer verklaarbaar is voor wie van de Indische bladen kennis neemt.     Via internet en gegevens in het familieboek kwamen we er achter dat de volgende 3 woordenboeken werden geschreven door P.A. van de Stadt:

1. Hakka woordenboek, 1912
Nederlandsch-Chinees woordenboek; Hakka is een dialect dat volgens Wikipedia in Zuid-Oost China vrij algemeen gesproken wordt; ondermeer in Hong Kong en Taiwan.

2. Nederlandsch-Japansch zakwoordenboek, 1922

3. Japansch-Nederlandsch woordenboek, 1934
Het voorwoord in dit boek zegt iets over de ontstaansgeschiedenis er van:

VOORWOORD

     Het manuscript van dit Woordenboek heeft al een lange lijdensgeschiedenis achter de rug.
     Toen in 1922 mijn Nederlandsch-Japansche Zakwoordenboek was uitgekomen, drong de toenmalige Consul-Generaal te Batavia, de Heer Matsumoto erop aan, dat ik ook een Japansch-Nederlandsch Woordenboek zou samenstellen, liefst op wat meer uitgebreide schaal. Ik betwijfelde, of er aan zulk een boek wel dezelfde behoefte bestond, en of een uitgever het risico van de kosten zou durven aanvaarden, doch de Heer Matsumoto was van oordeel, dat daaromtrent geen vrees behoefde te worden gekoesterd.
     Zoo zette ik mij dan aan het werk, omdat ik meende, dat zulk een Woordenboek zou strekken tot versteviging der goede relaties tusschen Japanners en Nederlanders en tot wederzijdsch heil. Immers, hoe beter men elkaar begrijpt, des te minder is er aanleiding tot misverstand.
     In 1925 had ik het manuscript gereed, en toen ik mij in 1926 op dienstreis in Japan bevond, besprak ik met de Nanyo Kyokai de mogelijkheid der uitgave; het was mij een teleurstelling, dat het Genootschap het risico niet durfde aanvaarden. Ik liet het manuscript in Tokyo achter, in afwachting van betere tijden.
     De betere tijden zijn nog niet gekomen, maar niettemin is thans een weg gevonden om het Woordenboek uit te geven; dank zij de ijverige bemoeienis van Vice-Consul Kotani, den Heer Haraguchi van het Encyclopedisch Bureau te Taihoku en anderen, ziet het Woordenboek thans het licht, - negen jaren na de voltooiing van het handschrift. Het zal uiteraard eenigszins verouderd zijn, maar ik vertrouw, dat dit geen ernstig bezwaar zal blijken.
     Ik eindig dit voorwoord met het uitspreken van de hoop, dat het Woordenboek aan zijn doel moge beantwoorden om veel, dat tot misverstand tusschen Japanners en Nederlanders zou kunnen leiden, uit den weg te ruimen.

P. A. van de Stadt.        

        Batavia C. 2 Februari 1934.

     Exemplaren van deze boeken zijn in het bezit van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ze worden echter niet uitgeleend, zijn alleen beschikbaar ter inzage.


|| Terug naar andere verhalen. ||

Deze tekst werd toegevoegd op 23 juli 2021.