Brieven van of aan onbekende van de Stadten, omstreeks 1663

    1ste brief over een zak veren

     Hieronder volgt links de oorspronkelijke tekst van de brief (zonder spaties) en rechts de versie met spaties. Beide teksten zijn transcripties gemaakt door vrijwilligers van het Leidse project Wikiscripta Neerlandica in samenwerking met het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL)

DitbriefienmetdeeseesacktebestellenIndeekramer
TotAmsterdamomvoortteegheeuen

AenCornelisvandestadtStuiermanophetschipde
hoopkoomendevanBijoenenpoort

GoedevrientCornelisvandeStatStuiermanhierneuens
StuierIckuldebultsackdaerIckdeveerenInhebbegehadt
endesackweecht3lbminanderhalfvierendeeldaarkan
uldanreekeninghnaerMaeckkenMaerIckhebdeveere
nietgewooghenoflaeteweeghenwantAlsdeSackmet
deveeren,112lbwoechSoomosterdeSackweeder
ofgaenSooSoudmijnochSooveelrestenalsdeSack
SijnSwaerteIsdatkanulmetdeSchuijtuoerderdan
laeteweeten

CornelisJanszwaertopdegraefdijck

Dit briefien met deesee sack te bestellen In dee kramer
Tot Amsterdam om voort te egheeuen

Aen Cornelis van de stadt Stuierman op het schip de
hoop koomende van Bijoenen poort

Goede vrient Cornelis van de Stat Stuierman hier neuens
Stuier Ick ul de bultsack daer Ick de veer en In hebbe gehadt
en de sack weecht 3 lb min anderhalf vier en deel daar kan
ul dan reekeningh naer Maeckken Maer Ick heb de veere
niet gewooghen of laete weeghen want Als de Sack met
de veeren, 112 lb woech Soo moster de Sack weeder
of gaen Soo Soud mij noch Soo veel resten als de Sack
Sijn Swaerte Is dat kan ul met de Schuijt uo erder dan
laete weeten

Cornelis Jansz waert op de graefdijck
    2e brief met een groet van Cornelis van de Stadt aan zijn vrouw

Afzender: Cornelis Cornelisz. van de Stadt aan boord van het schip "Hoop" te Bayonne
Aan: Marie Pieters, 6 februari 1663, te Wessanen
Verstuurd van:    Plaats: Bayonne    Land: Frankrijk    Regio: Zuid-Europa    Schip: Hoop
Te bestellen tot Amsterdam op de haerlemmerdick in de ackerslooterkramer, aen Claes krijnse, voorttebestellen tot wessamen ten huijse van Willem Claesze backer,aen maerij pietersz tot wesanenLooftGodtbovenaljnbaijonejntschipdehoopanno1663
den6februwarij

EersameseerbemindeLievehuijsvrouwMaerijpietersz
jcklaetulwetenalsdatjcknochgesontbenjckhoopdathetmetul
enVaderenMoederoocksooisenallegoedevriende,Voortssoolaet
jckULwetenalsdatwijgeariveertbentotbaijone,den10januwarij
bennenwijinZeegeloopen,soolanghalswijinzeegeweesthebbe
hebbenwijGodtdanckheelmoijweergehadtwijhebben3weckeen
eendaghonderweghgeweestden1februarijbennenwijbinnen
gekomen,jckhoopdatwijhaestlaedensal,jckhoopdat
wijmalkandermetgesontheijtwedersienenbijkomensal,maer
steljouwsinnendaernae,omomtrent3a4wekeoverpasch
tuijstekomen,dochjckhoopvaneer,enverkoptmijnveere
alsghijkunt,jckwenschulmijnLiefevrouwhondertduijsent
goedenachte,enseghtVaderenMoederenafiesijmons,enalle
Goedevriendeoockveelgenacht,jckbiddjouwmijnlieve
Vrouwschrijftdochmetdeeerstepostwederom
ulman

CornelisCorneliszvandestadt


Looft Godt boven al jn baijone jnt schip de hoop anno 1663
den 6 februwarij

Eersame seer beminde Lieve huijsvrouw Maerij pietersz
jck laet ul weten als dat jck noch gesont ben jck hoop dat het met ul
en Vader en Moeder oock soo is en alle goede vriende, Voorts soo laet
jck UL weten als dat wij geariveert bent ot baijone, den 10 januwarij
bennen wij in Zee geloopen, soo langh als wij in zee geweest hebbe
hebben wij Godt danck heel moij weer gehadt wij hebben 3 wecke en
een dagh onderwegh geweest den 1 februarij bennen wij binnen
gekomen, jck hoop dat wij haest laeden sal, jck hoop dat
wij malkander met gesontheijt weder sien en bij komen sal, maer
stel jouw sinnen daer nae, om omtrent 3 a 4 weke over pasch
tuijs te komen, doch jck hoop van eer, en verkopt mijn veere
als ghij kunt, jck wensch ul mijn Liefe vrouw hondert duijsent
goede nachte, en seght Vader en Moeder en afie sijmons, en alle
Goede vriende oock veel genacht, jck bidd jouw mijn lieve
Vrouw schrijft doch met de eerste post wederom
ul man

Cornelis Cornelisz van de stadt

|| Terug naar andere verhalen. ||


Dit verhaal toegevoegd: 13 april 2014.