Adriaan Cornelis Nicolaas (Nico) van de Stadt, 325.1 (20/7/1878 - 23/5/1959).


         [Bron: "Engel van de Stadt 1746-1819, zijn voor- en nageslacht" uitg. A.A.M Stolz, 1951, en diverse foto's van Nico van de Stadt, 325.112, okt 2012]


         Adriaan Cornelis Nicolaas (Nico) van de Stadt (325.1), zoon van Nicolaas Gerrit van de Stadt (325) en Maria Catharina Scholtz, werd geboren te Nijmegen 20 Juli 1878.
Na een verblijf van 7 jaar in militaire dienst in Nederl. IndiŽ huwde hij te Surabaia op 25 September 1909 met Jeanne Marie Evenepoel, geboren te Surakarta 25 November 1890, overleden te Semarang 21 November 1945

        Hij schreef een korte autobiografie:

"Ik vertrok 31 mei 1902 met het S.S. Gedť [de Shigizan Maru , zie later] als sergeant naar IndiŽ, doorliep nog eenige rangen en werd in juni 1912 benoemd tot Onder luitenant.
Een in 1916 mij verleend verlof kon niet worden genoten, omdat ik geen plaats had besproken bij een der scheepvaartmaatschappijen vůůr het verlof afkwam.
In 1917 zou ik nogmaals een poging doen, besprak plaats, vroeg en kreeg verlof. Maar de [kleine] "Oranje", die op Priok lag, zou niet uitvaren, wegens mijnengevaar, vertelde mij aan boord van dat schip, een der scheepsofficieren. Wederom verlof ingetrokken.
In 1918 vroeg ik eervol ontslag uit H.M. militairen dienst, werd per gelijke datum benoemd tot Gezaghebber B.B. op Nieuw Guinea en verbleef daar tot Maart 1922.
Toen verzocht ik eervol ontslag als Gezaghebber en ging in Mei 1922 met pensioen naar Nederland, vanwaar ik in 1923 op eigen gelegenheid naar IndiŽ terugkeerde.
Op 9 December 1941 werd ik door de Plaatselijke Commandant ontboden, die niet tegenstaande Brief van Nico van de Stadt. mijn leeftijd, een beroep op mij deed om op te treden als kampementsbeheerder en ik aanvaardde deze betrekking. Bij Besluit van den Legercommandant van 17 December 1941 werd ik met ingang van 9 f.v. weder in activiteit hersteld.
En thans, bij Besluit van den Adjudant Generaal van 4 September jl. N482/IS, Geheim, werd ik in verband met mijn vergevorderden leeftijd [waarschijnlijk 68 jaar], met ingang van 30 t.a.v, weder op pensioen gesteld.
Mijn echtgenote overleed in een kamp te Semarang op 20 November 1945; mijn dochter vertrok in Mei jl. naar Holland, zodat er niemand is, die voor mij zorgt. Mijn huis op Malang werd grondig leeggehaald; zodat bij mij het plan opkwam naar Holland te vertrekken.
Wellicht vindt het Hoofd Kantoor Reiswezen in het bovenstaande aanleiding, in dit bijzondere geval, mij voor Gouvernementsrekening te doen vertrekken."

PS Hij repatrieerde in december 1946 en woonde daarna in Amersfoort.Het ss Shigizan Maru (ss Gedť), waarmee Nico in 1902 naar IndiŽ ging, was tijdens de 1e wereldoorlog onder Japanse vlag onderweg van Genua naar New York en liep op 7 juli 1917, ongeveer 4 zeemijl uit de kust bij Port la Nouvelle [haven in Zuid-Frankrijk, vlakbij de Spaanse grens], op een mijn die daar eerder door de Duitse onderzeeŽr 'U-27' was gelegd.

Na een enorme ontploffing zonk de Shigizan Maru vrijwel direct en ligt nu op de positie: 42057'N - 03004'E.
       Geboortebewijs uit 1894
geboortebewijs, 1878


   TEN DIENSTE VAN DE
            Justitie.
            Militie.
          Schutterij.
UITTREKSEL uit een Geboorte-Register
          der Gemeente NIJMEGEN.

Den twintigsten Juli - achttienhonderd
acht en zeventig is te Nijmegen _ geboren:
----- Adriaan Cornelis Nicolaas, -----
zoon van Nicolaas Gerrit van de
Stadt
, en van Maria Scholtz,
echtelieden. -------

Voor extract conform.        
NIJMEGEN, den 16 Januari 1894    
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand


Militaire Onderscheiding, 1908

Militaire Onderscheiding uit 1906.
De Gouverneur Generaal van Nederlansch IndiŽ,

Gezien hebbende 's Konings besluit van den 19e Februari 1869 No 13,
waarbij het Hoogstedenzelven heeft behaagd een Eereteeken in te stellen
voor hen die deelhebben genomen aan belangrijke krijgsbedrijven,

Verklaart dat de Adjudant Onderofficier de Infanterie
Adriaan, Cornelis, Nicolaas van de Stadt

Algemeen stamboek No 55480
Gerechtigd is tot het dragen van het voormeld Eereteken met
gesp als hebbende deelgenomen aan de krijgsverrichtingen in
Midden Sumatra in de jaren 1903-1907.

Buitenzorg, den 17e December 1908.

Voor de Gouverneur-Generaal voornoemd,
De Gouvernements Secretaris,  
AeGraeff (?)    

persoonsverklaring 1922 Persoonsverklaring uit 1922

Verklaring:
Ondergetekende, Assistent-Resi-
dent van Salatiga, verklaart hierbij, dat
het nevenstaand portret, voorstelt den per-
soon van:
Adriaan, Cornelis, Nicolaas van de Stadt 1)
geboren te Nijmegen, 20 Juli 1878  2)
wonende te Salatiga  3)
van beroep Gezaghebber  4)
ondertekening   5)
Salatiga, 7 April 1922  6)(NB Salatiga ligt op west Nieuw-Guinea)


|| Terug naar andere verhalen. ||

Dit verhaal toegevoegd: 2 maart 2013