<      Gedicht voor de verjaardag van Neeltje Duyn, (19/8/1747 - 24/7/1768)

         [Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- & nageslacht” uit 1951, p93]

     Neeltje Duyn werd geboren op 19 Aug 1747. De 20-jarige Engel van de Stadt stuurde haar dit gedicht op 20 Augustus 1766, dus in hun verlovingstijd, want zij trouwden pas op 11 October 1767. Neeltje overleed op 28 Juli 1768 in de herberg "De Roskam", 20 jaar oud. In het familieboek staat dat niet bekend is ten gevolge van welk ongeluk Engel zijn vrouw verloor, p94.


     Ter verjaaringen van Mej Neeltje Duyn.

     Nadien ik waarde Lief op onse Rijs vernoomen
heb: dat U verjaringdag Heel nabij was gekoomen
Ja self in dezen maend den negentiende dag
t welk gister is geweest: dus 'k niet voorbij gaen mag
mijn vreugden overdien: aen u te openbaaren.
nu gij beleeft den Tijd: van tien en Negen Jaaren
Soo is mijn wens dat gij: hier op dez aard Zult Leeven
Zoo lang na dezen dag: als god het u wil Geeven
want als het god behaagt: Snijdt hij 't draatje Af
des levens en dan daalt 't doode rif in t graf
Beleeft dan waarde Lief u overige Dagen
tot godes Lof en eer en na Zijn welbehagen
in vree vernoegt en blij want, 't Zijn de beste Zaken
waar in een Deugtsaem mens Zig 't beste kan vermaken
En eer dat 12 maal, de maan is Afgeloope
En gij weer Jarig Zijt : soo is 't dat ik hoope
Dat wij dan niet meer Zijn: geschijde van den Ander
maardan door Hijmens [echt] band, gebonde aenmalkander
O dan zoo rees er uijt [uit] ons leven eerst een Leeven
Een leeven vol van Hijl dat ons nooijt zou begeeven
Maar Zeeker blijven bij tot ons den ouden dagen
door het seer Lastig Rek der Jaren ons beklom
geen Seijsje [zeis] van de Tijd, die 't leeven ras afsnijdt
en maakten inden Trouw, ons ooijt denZeegen Quijt [kwijt]
dan wierd mij geen gestreel nog ook geen kus gewijgerd
en dan was ook mijn wens tot in den top gestijgert
dus 'k hoop met al mijn Hert: dat eens genesen wert
getrouwe zielsvrindin : mijn lang geleden Smert

die altoos is en blijft U E(del) onderdanige dienaer

Engel v.d.Stadt   

Zaendam den 20 Aug(ustus) 1766

|| Terug naar verhalen. ||

Dit verhaal werd toegevoegd: 23 juli 2020.