<      Vorstelijk bezoek aan Zaandam op 22 September 1831.

               [Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht”, uitg. Stols, 1951 blz 184 en 185]

     Tijdens het wethouderschap [in Zaandam] van HUYBERT VAN DE STADT had op 22 September 1831 de ontvangst van Koning Willem I met zijne Gemalin en gevolg plaats. De Heer J. Evenblij was toen burgemeester. Bij die gelegenheid werden de hoge gasten ontvangen in de Oostzijder Kerk, waar verschillene autoriteiten het woord voerden, terwijl 6 jonge dames, dochters van vooraanstaande burgers ter begroeting van de Koning aanwezig waren.

     Aan GUURTJE VAN DE STADT [ 2d1, 1813-1866], de oudste dochter van HUYBERT (VI.b.) [ 2, 1784-1844] was de eer te beurt gevallen Hare Majesteit te mogen toespreken. De 5 andere jongedames waren Cornelia Koster, GRIETJE VAN DE STADT [ 3d1, 1815-1895], de oudste dochter van CORNELIS VAN DE STADT (VI.c.) [ 3, 1793-1827], Guurtje Middelhoven, Cornelia Noomen en Trijntje Jut.

De komst van Z.M den Koning en zyne Doorluchtige Familie
                 te Zaandam op den 22 September 1831.

Prent uit: “Zaandam 150 jaar stadt”, M.A. Verkade , blz 152.
Op de prent is Guurtje van de Stadt de jongedame met de rol in de hand.

[Vervolg van de tekst uit: “Engel van de Stadt”, blz 184 en 185.]

Bij ons onderzoek vonden wij een verslag van dit Koninklijk bezoek in een boek, dat in het bezit is geweest van wijlen de Heer CORNS. VAN DE STADT WILLEMSZ. (VIII.w.) [ 3-10-1, 1861-1941], wat als volgt luidde:

“Op de 22 September 1831 had onze Stad Zaandam het ontzagchelijk genoegen van te mogen ontvangen onze Geliefde Koning [Willem I] en Koningin [Wilhelmina van Pruisen] , benevens onze Kroon Prins, Willem Frederik George Lodewijk [de latere koning Willem II], en zijn Vrouw Anna Paulowna [Romanov] Grootvorstin van Rusland, als ook ..... [volgen de namen van een prins en prinses met hun echtgenoten]; onze Koning met zijn Vrouw en kinderen hebben een maaltijd gehad in het Huijsje van Czaar Peter de Groote, gegeven door Zijn Dochter Anna Paulowna.”

“De Koninglijke Famielje zijn met de Stoomboot de Merkurius van Amsterdam gekomen en omstreeks van 9½ ure gearriveerd, aan de nieuwe stijger die daartoe in gereedheid gebragt en prijkende met een groote eerepoort; van de [oostzijder-] Kerk tot aan ’t Huysje van Saar Peter waren alle huys versierd met groen en vlaggen en op sommige plaatsen met Girondelle’s. Alle de molens en vaartuygen alsook alle de Burgers waren met vlaggen verzierdt.”

“ Bij aankomst van de Koningclijke famielje wierd Dezelven begroet door de Eerste Wethouder, de Heer Jan Evenblij, geassisteeerd door de Leeden van de Raad, de Vreede-Rechter en de Kommissaris van Polite.” “Daarna wierd de Koning begroet door 6 Jonge Juffrouwe, en de Koningin aangesproken door de jongejuffrouw GUURTJE VAN DE STADT.”

De rede, die Guurtje voor H.M de Koningin heeft uitgesproken luidde:
“ Wij gevoelen in ons hart, hoe Uwe Majesteit in den ware zin des woords zijt de levensgezellinne van onzen zoo hartelijk beminden Koning, den Vader des Vaderlands.” ”Laat het geweld zich verheffen, de ontrouw het hoofd opsteken; Uwe Majesteit en het geheele Koninklijk Huis kunnen rekenen op onze onkreukbare liefde en trouw!” “Gelijk het zoele zomerwindje den avond, na eenen warmen en moeilijken dag, verfrischt en verkwikt, mogt alzoo de avond van uw zoo dierbaar leven veraangenaamd en vervrolijkt worden door die zielevreugde, welke alleen het ware geluk schenkt.”
“ Ontvang, dierbare Koningin! de verzekering dat dit de opregte wensch van ons aller harte is.”

|| Terug naar andere verhalen. ||

Laatst bijgewerkt: 24 sept 2007