<      Claas van de Stadt (T1) en Neeltje Noomen trouwden 15 July 1804


gedicht

Z A N G
T E R
F E L I C I T A T I E
VAN DEN HEERE
KLAAS van de STAD
En MEJUFFROUW
NEELTJE NOMEN
Ter Echt Verëeniging aangetekend, op
Zondag den 1 July 1804.

Op de Wijze: Schep vreugde in 't Leven. etc.

         Schep vreugde in ’t Paaren,
         Al wie een gade vindt,
         Die stille zeden
         En deugd verbindt.

Als Liefde wordt op deugd gegrond,
Volmaakt ze ’t heilig Echtverbond,
En strekt het Welverëende Paar,
Voor altijd tot geluk. - Schep &c. [refrein]

gedicht Zo steunt men door den echten Trouw,
Op vaste Zuilen, ’t hecht gebouw
Van duurzaamheid en bloei en heil
Der gantsche Maatschappij. - Schep &c.

Kom Bruidgom, dat verdiend een’ Dronk
Kom Bruidjen, dat men nu eens klonk’
Tot Zegen-wensch voor dezen Echt
Die zo veel heils belooft. - Schep &c.

Wij wenchen U KLAAS van de STAD
En NEELTJE NOMEN, d’ eelste schat
Die ´t huuwlijk aan een deugdzaam Paar
Door min verëend, verschaft. - Schep &c.

Leeft lang vernoegd, verblijd, gezond,
Gezegend zij uw Echt-verbond,
Met nakroost dat uw Eer en Deugd
Nog roemt bij ’t nageslacht. - Schep &c.

     Komt nu gedronken,
     Elk schenk zijn Glaasje in
     Op ’t blijd’ vooruitzicht
     Dier trouwe Min.
        Johanna Elisabeth van de Stadt (22d5) en Gerrit Couwenhoven, 1878:


Wijze: De wereld is in rep en roer


Wie brengt heel d’aard in rep en roer,
Wie ligt gestadig op den loer,
En neemt een elk in ’t ootje (bis)
Wie wendt zoo vaak des jonglings hart
En geeft de jonge meisjes smart?
Wel dat doet Cupidootje! (bis)

Wie maakt de welbespraakste stom,
En zelfs de wijste oliedom
En jaagt ze in ’t huwelijksbootje? (bis)
Wie rekent niet naar rijk of arm,
Doch maakt steeds aller harten warm?
Wel dat is Cupidootje! (bis)

Wie is het, die de rust ons rooft,
Zich meester maakt van hart en hoofd,
En wippen doet in ’t kooitje? (bis)
Vraagt ’t maar aan Bruidegom en Bruid,
Zij kennen beiden wis die guit,
En zeggen: Cupidootje! (bis)
Drukker: George Cladder, Heerengr; Amst.
gedicht


gedicht gedicht gedicht gedicht

Feest-cantate
of
Getrouw Verhaal van het leven en de lotgevallen
van
Mej: J.E. van de Stadt
en
de Heer Gerrit Couwenhoven,
tot op heden.


Motto:
         De Madame Angôt je suis la fille.
Deez´ kleine potpourri
Mag van het leven
Een schets U geven
Van ons aardig paar
Eer zij ze zagen bij elkaar
    --
         Marchande de Marée.
Als kleine dikke jongen
Zat Gerrit in de klas
Bij Beudeker op ’t gorterspad
Waar ook Johanna was
Reeds door Mama op school gedaan
En leert bij meester Kat
Het spelen sond hun beiden aan
Het leeren maar zoowat.
  Niet begeerig
  Maar afkeerig
Van A B en letterplank
Konden beiden
Slecht maar lijden
Harde straf en harde bank.
    --
         Daar komt Paul Jonas aan enz.
Dra was hij de sterken arm
Van de school ontwasgen
Zij liep zich met springen warm
Trapte in grote plassen,
Zie hun deftig schoolwaarts gaan
Hij naar Smit, zijn naar Madam
Beide om deoo leeren
Kennis te vermêeren.

         „O! Moeder die zeeman.”-
Johanna zij laat dra
Die dwaze jongensgrappen na
Zij naait en breidt van tijd tot tijd
En leert en speelt met vlijt. -

         Quand on conspire
Gelouterd in ondeugendheid
Wordt hij bij Baai nu opgeleid
En zit als ’t puik der jongensschaar
Zij makkers duchtig in het haar.
In ’t teek’nen ook toont hij zich knap
Maar laat niet na om voor de grap
Heeft hij aan Worst1 zich goed gedaan
Aan’t kettren op de Bult2 te gaan.

1,2 Aanmerking van de Dichter:
Worst was als snoeperij in dien tijd bij
De jongens een mode artikel geworden,
Dat aan taaidingen en pikmoppen zware
Concurrentie deed. „De Bult” een
Verhevenheid van oud ijzer is een
Geliefkoosde gelegenheid om de
Nieuwelingen, of de tot straf veroordeelden
Te britsen (= geselen).

         De kleine postillon. -
Ten laatste bij heer Baai
Daar leert en schrijft hij fraai
Maar ’t meest mocht toen floreeren
De kunst van declameeren
’t Theatre de Variétés
Daar speelt hij graag steeds mee,
En stelt als wilde man
Zich woest en zwart vaak aan.-
Zoo speelt en leert men ongestoord
En groeit ons paar voordeelig voort
Tot last en lust van Pa en Ma
En raakt volleerd aldra.

         Du hast diamanten und perlen.
Waar moet met dien jongen ik henen
Sprak vader:- wel zat hij in ’t meel
En onder de rijst vaak bedolven,
Maar helpt dat bij ’t werken wel veel!-
         ---

         Mijn lieve Krullemie.
O Ja, mijn beste Pa !
Zoo liet zichGerrit hooren
Ik krijg bij U weldra
Verstznd van rijst en koren
Neem dus „en block”
Ons mêe naar „Vool” en Klok
         ---

            Orpheus.
         Umeinst Alkmenen zu bethören.
Ras in de zaken wel bedreven
Doet hij zijn werk en ’t reizen goed,
Zoodat om alle rijst te pellen
Men nog een Molen koopen moet.
„De Hondeman”
Maalt wat hij kan
En Gerrit is als zaken . . . man!
Een hele Piet
En ’t werken Biedt
Een schoone toekomst in ’t verschiet.-

          Stimme von Portici
      „Ziet vrienden welk een schoone morgen
Intusschen had nu ook Johanna
Bij kosters ijvrig gestudeerd
En heeft op Thé ’s de conversatie,
Tehuis de Kookkunst vlug geleerd.
weet hand en mondje flink te roeren (Bis)
En dikwijls vond
Haar vonk’lend oog aanbidders in het rond (Bis)

Terug naar T2

|| Terug naar verhalen ||
        Alida van de Stadt (213.d2) en Hendrik Stuurman, 1900, 1902, 1915 en 1927:


gedicht

Verloving in 1900Het volgende gedicht werd door Hendrik
twee jaar eerder, na de verloving gemaakt:

          Liefde is het beste
’k Begeer geen andere ding
Dan je stem, je lieven lach
Dan wat lucht, wat groen,
          wat rozen.
En wat stralen van den dag.
Ik verlang geen hooger schatten
Wie den rijkdom zegen noemt
Dan je blik, mijn liefste sterre
Dan je liefde, beste bloem!

Zaandam, 8 Oct. 1900     H.uitnodiging menu(onderaan het visitekaartje,
in hele kleine letertjes: „geen receptie”

maar wel een diner met welkomst lied:)

     Huwelijk in 1902


huwelijk
12.5 jaar 12.5 jaar 25 jaar

Receptie: Zondag 14 Sept,
Zuiddijk 115 van 2 - 3.30 uur

Feestmaaltijd ter gelegenheid van 12.5 huwelijk 25/3/1915

25 jaar huwelijk 24/9/1927Terug naar T2

|| Terug naar verhalen ||
        Maria Johanna (Miep) van de Stadt (213.1d1) en Simon de Wit , 1937:


Maria Johanna (Miep) van de Stadt, 213.1d1 (23/12/1913-25/1/1986) en Simon de Wit (24/8/1912-3/3/1976) trouwden op 20 Mei 1937 in Zaandam.

[Bron: foto's via Miep Havik − van de Stadt, aug 2014; Ron de Wit, sept 2010; en Jan Nico en Wil van de Stadt − de Vries in 2019.]

     Precies 12 dagen daarvóór, volgens de aankondiging op hun trouwkaart, werd hun „ontvangdag” gehouden, op 8 Mei 3.30 − 5 uur, ten huize van de ouders van de bruid, Westzijde 38, Zaandam. Hun toekomstig adres werd: Frans Halsstraat 47, Zaandam.

     Jan Nico (neef van de bruid) vertelde dat hij in 1937 7 jaar oud was. Hij weet zich nog te herinneren dat hij alleen ’s middags bij het feest op 8 Mei mocht zijn en aan het eind van de middag van die ontvangdag zag hij de hele Westzijde voor nummer 38 volstromen met feestgangers, vooral veel roeivrienden van Simon.

     De rechter foto is genomen tijdens de plechtigheid op 20 Mei. Links van Simon is de oudste broer van Miep te zien: JanHuib van de Stadt. Rechts van Simon zijn Antoinette van de Stadt − de Boer, de vrouw van JanHuib, en daarnaast Maarten de Wit, de vader van Simon, te zien.

Laatst gewijzigd: 21 apr 2022.
Meer foto's staan hieronder.


trouwfoto 1
trouwkaart simon en miep miep en simon


allen

Bruiloftsgasten in de tuin van Westzijde 38, Zaandam. V.l.n.r.:
Gerard van de Stadt [213.13], Jan de Wit (met hoge hoed), Kees de Wit, Ricus van de Stadt [213.15], Moeder van de bruid Maartje Schenk [213.1e], Piet Leeuwenburgh (trouwde later met Greetje Westenberg), Nel van de Stadt-Lampe [213.13e], Ki de Wit, Bruid Miep van de Stadt [213.1d1], ?, Jo van de Stadt-Houtman [213.14e], Bruidegom Simon de Wit [213.1d1e], A van de Stadt-Bakker [213.12e], Greetje Westenberg (trouwde later met Piet Leeuwenburgh), Nico van de Stadt [213.12], Net van de Stadt-de Boer [213.11e], Jan Huib van de Stadt [213.11], Lies van de Stadt-Schuddeboom [213.15e], Huib van de Stadt [213.14], Vader van de bruid Jan van de Stadt [213.1] en Vader van de bruidegom Maarten de Wit.

Tenslotte nog de aankondiging van de Feestmaaltijd, de tafelrangschikking en het menu:
trouwfoto 6 trouwfoto 7
trouwfoto 8

Terug naar verhalen
Veel tekst en beeld materiaal van dit verhaal werd beschikbaar gesteld door
Jan Nico van de Stadt [213.121] en Wil van de Stadt- de Vries.