Johanna Elisabeth van de Stadt (22d5) en Gerrit Couwenhoven, 1878:


Wijze: De wereld is in rep en roer


Wie brengt heel d´aard in rep en roer,
Wie ligt gestadig op den loer,
En neemt een elk in ´t ootje (bis)
Wie wendt zoo vaak des jonglings hart
En geeft de jonge meisjes smart?
Wel dat doet Cupidootje! (bis)

Wie maakt de welbespraakste stom,
En zelfs de wijste oliedom
En jaagt ze in ´t huwelijksbootje? (bis)
Wie rekent niet naar rijk of arm,
Doch maakt steeds aller harten warm?
Wel dat is Cupidootje! (bis)

Wie is het, die de rust ons rooft,
Zich meester maakt van hart en hoofd,
En wippen doet in ´t kooitje? (bis)
Vraagt ´t maar aan Bruidegom en Bruid,
Zij kennen beiden wis die guit,
En zeggen: Cupidootje! (bis)
Drukker: George Cladder, Heerengr; Amst.
gedicht


gedicht gedicht gedicht gedicht

Feest-cantate
of
Getrouw Verhaal van het leven en de lotgevallen
van
Mej: J.E. van de Stadt
en
de Heer Gerrit Couwenhoven,
tot op heden.


Motto:
         De Madame Angôt je suis la fille.
Deez´ kleine potpourri
Mag van het leven
Een schets U geven
Van ons aardig paar
Eer zij ze zagen bij elkaar
    --
         Marchande de Marée.
Als kleine dikke jongen
Zat Gerrit in de klas
Bij Beudeker op ´t gorterspad
Waar ook Johanna was
Reeds door Mama op school gedaan
En leert bij meester Kat
Het spelen sond hun beiden aan
Het leeren maar zoowat.
  Niet begeerig
  Maar afkeerig
Van A B en letterplank
Konden beiden
Slecht maar lijden
Harde straf en harde bank.
    --
         Daar komt Paul Jonas aan enz.
Dra was hij de sterken arm
Van de school ontwasgen
Zij liep zich met springen warm
Trapte in grote plassen,
Zie hun deftig schoolwaarts gaan
Hij naar Smit, zijn naar Madam
Beide om deoo leeren
Kennis te vermêeren.

         „O! Moeder die zeeman.”-
Johanna zij laat dra
Die dwaze jongensgrappen na
Zij naait en breidt van tijd tot tijd
En leert en speelt met vlijt. -

         Quand on conspire
Gelouterd in ondeugendheid
Wordt hij bij Baai nu opgeleid
En zit als ´t puik der jongensschaar
Zij makkers duchtig in het haar.
In ´t teek´nen ook toont hij zich knap
Maar laat niet na om voor de grap
Heeft hij aan Worst1 zich goed gedaan
Aan´t kettren op de Bult2 te gaan.

1,2 Aanmerking van de Dichter:
Worst was als snoeperij in dien tijd bij
De jongens een mode artikel geworden,
Dat aan taaidingen en pikmoppen zware
Concurrentie deed. „De Bult” een
Verhevenheid van oud ijzer is een
Geliefkoosde gelegenheid om de
Nieuwelingen, of de tot straf veroordeelden
Te britsen (= geselen).

         De kleine postillon. -
Ten laatste bij heer Baai
Daar leert en schrijft hij fraai
Maar ´t meest mocht toen floreeren
De kunst van declameeren
´t Theatre de Variétés
Daar speelt hij graag steeds mee,
En stelt als wilde man
Zich woest en zwart vaak aan.-
Zoo speelt en leert men ongestoord
En groeit ons paar voordeelig voort
Tot last en lust van Pa en Ma
En raakt volleerd aldra.

         Du hast diamanten und perlen.
Waar moet met dien jongen ik henen
Sprak vader:- wel zat hij in ´t meel
En onder de rijst vaak bedolven,
Maar helpt dat bij ´t werken wel veel!-
         ---

         Mijn lieve Krullemie.
O Ja, mijn beste Pa !
Zoo liet zichGerrit hooren
Ik krijg bij U weldra
Verstznd van rijst en koren
Neem dus „en block”
Ons mêe naar „Vool” en Klok
         ---

            Orpheus.
         Umeinst Alkmenen zu bethören.
Ras in de zaken wel bedreven
Doet hij zijn werk en ´t reizen goed,
Zoodat om alle rijst te pellen
Men nog een Molen koopen moet.
„De Hondeman”
Maalt wat hij kan
En Gerrit is als zaken . . . man!
Een hele Piet
En ´t werken Biedt
Een schoone toekomst in ´t verschiet.-

          Stimme von Portici
      „Ziet vrienden welk een schoone morgen
Intusschen had nu ook Johanna
Bij kosters ijvrig gestudeerd
En heeft op Thé ´s de conversatie,
Tehuis de Kookkunst vlug geleerd.
weet hand en mondje flink te roeren (Bis)
En dikwijls vond
Haar vonk´lend oog aanbidders in het rond (Bis)

Terug naar T2

|| Terug naar verhalen ||
        Alida van de Stadt (213.d2) en Hendrik Stuurman, 1900, 1902, 1915 en 1927:


gedicht

Verloving in 1900Het volgende gedicht werd door Hendrik
twee jaar eerder, na de verloving gemaakt:

          Liefde is het beste
´k Begeer geen andere ding
Dan je stem, je lieven lach
Dan wat lucht, wat groen,
          wat rozen.
En wat stralen van den dag.
Ik verlang geen hooger schatten
Wie den rijkdom zegen noemt
Dan je blik, mijn liefste sterre
Dan je liefde, beste bloem!

Zaandam, 8 Oct. 1900     H.uitnodiging menu(onderaan het visitekaartje,
in hele kleine letertjes: „geen receptie”

maar wel een diner met welkomst lied:)

     Huwelijk in 1902


huwelijk
12.5 jaar 12.5 jaar 25 jaar

Receptie: Zondag 14 Sept,
Zuiddijk 115 van 2 - 3.30 uur

Feestmaaltijd ter gelegenheid van 12.5 huwelijk 25/3/1915

25 jaar huwelijk 24/9/1927
Terug naar T2

|| Terug naar verhalen ||