<      Engel van de Stadt (14/8/1746 - 23/7/1819), houthandelaar

         [Bronnen: origineel contract in het bezit van H.A. van de Stadt en
         teksten uit „Engel van de Stadt, Zijn voor- en nageslacht”, uitg Stols, 1951, blz 117]


Het contract van Engel en zijn twee zonen Klaas en Huijbert over de houthandel:
        „E. van de Stadt & Zoonen”, van 31 dec 1812. (met 2 o's!).


     Er was een eerder vennootschapscontract uit 1805 tussen Engel en zijn zoon Klaas van de Stadt:
E. van de Stadt & Zoon. (met 1 zoon). De tekst hiervan is echter niet bekend.

      „Het vennootsschap contract tussen Engel en zijn zonen Klaas en Huijbert werd gesloten op
31 December 1812. Zij leefden toen in de tijd van de Franse overheersing, ons land was bij
Frankrijk ingelijfd, en het zegel in de linkerbovenhoek is er een van het Empire Francais ter
waarde van 1 franc. ”Contract ad Negotia
         tusschen
Engel, Klaas & Huijbert
     Van de Stadt

Zaandam 31 December 1812.


Engel van de Stadt, en zoon Klaas; nu 8 Jaaren de Negotie
in Eiken Greenen & Dennen Gezaagde en ongezaagde Houtwaaren
gedreeven hebbende, op de Firma van Engel van de Stadt & Zoon
en nu beslooten omme Huijbert van de Stadt in deezen Compagnie-
Schap in te lijven, en de affaire voort te zetten, onder de Firma
van Engel van de Stadt & Zoonen, te weeten
       Engel van de Stadt, voor Twee derde Part, zegge 2/3 Pt
       Klaas van de Stadt, voor Een Zesde Part, ___ 1/6 ”
       Huijbert van de Stadt, voor Een Zesde Part, ___ 1/6 ”

Onder de Navolgende Conditien.
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−
Artikel Een
−−−−−−−

Het fonds en kapitaal, tot deezen handel gebruikt wordende, behoren
alleen aan den Vader Engel van de Stadt; midsgaders allen Boeken
en bescheiden daartoe eenigsints behoorende: Van welk kapitaal hij den
Intrest van drie Percento genieten zal.

2

Een ieder der Leeden van deezen Compagnie, Verplicht zich en neemt aan
alle nodige Vlijt, moeijten en IJver aan te Leggen, dat eenigsints dienst-
baar zijn kan, ten Voordeelen van de Hamdel.

3

De Winst & Verlies hier uit Voortkomende zal worden genoten en Ge-
leeden in Portien, als in 't hoofd dezer gemeld is, de Twee laatste, Klaas
en Huijbert, zullen tot hun onderhoud zodanige Penningen genieten
als bevonden word, voor hunne Huijshoudingen te behoeven, en wan-
neer deeze Somma's de Winst voor hun Aandeel te bovengaande
Zullen zij op hun Rekening in het Grootboek, daarvoor worden
Gedebiteerd.

4

Dezen CompagnieSchap neemd Aanvang den 1st Januarij 1813,en
Zal zoo Langen Continueeren, als het den Vader Engel van de Stadt
behaagd.
De invoorraad Zijnde Houtwaaren Zullen nu werden opgenoomen, en
Getaxeerd, en alle Jaaren zullen in Januarij of zoo Spoedig mooglijk
de Boeken worden opgemaakt en Geslooten, en Balance opgemaakt
Zijnde door allen worden getekend.

5

Voorts wanneer den Vader komt te overlijden, Zal deszelfs Weduwe Moeder
Guurtje Kroeger de affaire continueeren, als zij Zulks Verkiest, onder di-
,,rectie van de Twee zoons; Waar haar dan voor betaalen zal, en
afstaat uit haare Voordeelen, Zes Honderd Gulden s'Jaars, eens.

6

En wanneer eene der Jongste Compagnons of Beiden onverhoopt eerder
Kwamen te Sterven, Nalatende eene Weduwe met of zonder kinderen
Zal deezen Compagnie met het einde van het Jaar Cesseeren en ophouden
En de Erven, Voogden of Recht Verkrijgende Zich moeten te Vreeden
houden, met zodanige Rekening als uit de Boeken zal worden ge-
,,geeven, Zonder eenige nadere openening te mogen Eisschen.

7

Voorts is onzen Wil en begeerten, dat niemand in Rechten zal
Vervolge nog bekommerd worden, Maar dat alle differenten
door Arbieters of goede Mannen, door elk te Vekiezen; Zal worden
Vereffend.

Aldus Getekend den 31st December 1812.

Engel van de Stadt
Klaas van de Stadt
(Huijbert) H.v.d. Stadt


     „De ondertekenaars schreven alle drie een duidelijk leesbare handtekening en zij namen blijkbaar de tijd om er de nodige krullen aan te verbinden. Het contract is kort maar krachtig. Krachtig vooral voor Vader ENGEL, die in artikel 4 doet uikomen, dat de compagnieschap zo lang zal bestaan „als het den Vader ENGEL VAN DE STADT behaagd”. Aan ENGEL behoort het hele kapitaal en hij geniet drie procent interest per jaar. Met het laatste is hij naar onze tegenwoordige begrippen bescheiden, wat niet zo bepaald het geval is met de winstverdeling, waarvan hij tweederde part en de beide zoons elk een zesde deel krijgen.”|| Terug naar andere verhalen. ||


Laatse aanpassing van dit verhaal: 1 mei 2022.