Cornelis van de Stadt, [331] (20/8/1842 - 29/8/1863)
     [Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht”, 1951, p265.]

         CORNELIS VAN DE STADT (3-3-1) is geboren te Zaandam 20 Augustus 1842 en overleden aldaar 29 Augustus 1863. Hij is leerling geweest op de (Stads-kost-)school van de heer A. P. Fortanier. Op 28 Juni 1858, na het verlaten der school, ontving hij een getuigschrift, luidende als volgt:

        De ondergeteekende, Stads-kostschoolhouder te Zaandam, verklaart dat CORNELIS VAN DE STADT CZ. gedurende zes achtereenvolgende jaren op zijn Instituut onderwezen is in al de vakken van het Middelbaar onderwijs; dat hij bijzondere vorderingen heeft gemaakt in de levende talen en in staat is om daarin de correspondentie te voeren; dat hij almede onderrigt heeft genoten in het koopmans-rekenen en het Italiaansch boekhouden en ook hierin doorslaande blijken van bedrevenheid heeft geleverd; en dat hij zich voorts als een bescheiden en ordelievend jongeling heeft gedragen, die zich de liefde en toegenegendheid zijner onderwijzers verworven heeft. Redenen, waarom de Ondergetetekende hem gaarne dit getuigschrift verleent met den hartelijken wensch, dat het tot zijne welverdiende bevordering iets moge bijdragen.
Zaandam 28 Juny 1858, w.g. A. P. Fortanier.


        De wens van deze geachte leraar is echter niet in vervulling kunnen gaan. CORNELIS — die een zeer beminnelijk jongmens was en in zijn omgeving grote populariteit genoot — werd aangetast door een gevreesde en in die jaren nagenoeg ongeneselijke ziekte, tuberculose, waaraan hij op 29 Augustus 1863 te Zaandam overleed.
        In familiebezit is nog aanwezig tafelzilver, vervaardigd kort na zijn overlijden in opdracht van zijn vader, waarin is gegraveerd: „Souvenir a C. v. d. S. Czn. 29 Augs. 1863.”

|| Terug naar andere verhalen. ||

Deze tekst werd toegevoegd op 27 juli 2022.