Adriaan Cornelis (Janus) van de Stadt, [332.1] (14/4/1874 - 19/12/1955)


40-jaar in dienst bij toezicht op het stoomwezen, september 1936

[Bron: Foto en tekst uit het Handelsblad van 1 september 1936]

         Heden herdenkt de hoofdingenieur-directeur voor het stoomwezen ir. A. C. van de Stadt het feit, dat hij gedurende veertig jaar aan het rijkstoezicht op het stoomwezen verbonden is geweest.

         Voor hen, die niet met stoombedrijven op de hoogte zijn, zij medegedeeld, dat deze dienst een voortdurende controle oefent op het gebruik van stoommachines, zulks in verband met het gevaar voor explosie bij onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud of ondeugdelijke constructie van een dergelijke machine. Zoo een explosie heeft in de regel niet alleen tot gevolg, dat de machine vernield wordt, doch kan ó zooals sporadisch voorkomende gevallen helaas hebben bewezen ó in de naaste omgeving groote materieele schade aanrichten en natuurlijk ook menschenlevens in gevaar brengen.
         In eenigerlei vorm bestaat dan ook sinds 1824 overheidsbemoeiing, teneinde het explosiegevaar tegen te gaan.
adriaan cornelis          De taak om dit gevaar te beperken en mede te werken de oorzaken van explosies zooveel mogelijk weg te nemen, is zeker heilzaam te noemen en het geeft voldoening om op een veertigjarigen arbeid op dit terrein terug te mogen zien. Het grootste gedeelte van dezen tijd (van 7 Juni 1898 tot l Juli 1932) stond ir. A. C. van de Stadt aan het hoofd van het 4e district van dezen dienst, met standplaats Amsterdam, en vooral in scheepvaartkringen aldaar was deze hoofdambtenaar een bekende figuur, die met beleid de eischen der veiligheid en de andere belangen der stoombedrijven in het oog wist te houden.
         De noodzakelijkheid tot bezuiniging in het belang van den toestand van 's lands financiŽn heeft zich natuurlijk ook bij den dienst van het stoomwezen doen gevoelen en toen ir. Van de Stadt in 1932 werd geroepen de leiding van het geheele toezicht op zich te nemen, stond hij voor de zware taak om deze noodzakelijke bezuinigingen zoodanig in te voeren, dat geen afbreuk werd gedaan aan de doelmatige uitoefening van den dienst, zoodat de tot nu toe verkregen graad van veiligheid kon blijven gehandhaafd.
         Bij gelegenheid van het 10-jarig jubileum van den dienst [in 1924] werd ir. A.C. van de Stadt benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.
         De betrokkene heeft zich aan huldebetoon onttrokken.

|| Terug naar verhalen. ||

Dit verhaal werd toegevoegd: 2 febr 2017