Johannes Laurentius van de Stadt,  523.2 (1813-1855)


Johannes Laurentius werd geboren in Rotterdam op 4 Maart 1813 en trouwt in
Oosterhout op 7 November 1839 met Antje Smeets, geboren in Oosterhout op
23 Januari 1815.
Hij zou "muziekmeester" zijn geweest. Zijn vader Johannes Theodorus was "muzikant".


Johannes Laurentius De Tweede VERIFICATIE,
der Schuldvorderingen ten laste van de Failliten
Boedel van J. L. VAN DE STADT, Winkelier,
gewoond hebbende te Oosterhout, zal, ten overstaan
van den Edel Achtbaren Heer Regter-Commissaris
in dat Faillissement, plaats hebben op Vrijdag den
28sten November 1856
, des Voormiddags ten 10 ure,
ter Raadkamer van de Arrondissements-Regtbank
te Breda.
       De Curator in voornoemd Faillissement,

  (10400)             VAN OLDENEEL

Opgenomen 26 nov 2020.

Terug naar T5